Aktuality

Zákoník práce

08.06.2017 12:47

Projev k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení (7. 6. 2017, 57. schůze)

Klimatická dohoda

02.03.2017 14:18

Projev k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení (2. 3. 2017, 55. schůze)

Ústní interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci: železniční síť v ČR

Zákoník práce

23.02.2017 17:18

Ústní interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Michaelu Marksovou-Tominovou ve věci: zákoníku práce

23. 2. 2017 (55. schůze)

Projev k návrhu poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - třetí čtení (22. 2. 2017, 55. schůze)

Projev k návrhu poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 853/ - prvé čtení (1. 2. 2017, 54. schůze)

Projev k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 724 - třetí čtení (20. 1. 2017, 54. schůze)

Novela školského zákona

18.01.2017 17:11

Projev k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů -sněmovní tisk 841 - třetí čtení (18. 1. 2017, 54. schůze)

Projev k sněmovnímu tisku 412 vráceného Senátem - Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (54. schůze, 17. ledna 2017)  

Ústní interpelace na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci: nového trestního řádu

12. 1. 2017 (54. schůze)