Interpelace ministryně spravedlnosti ve věci novely občanského zákoníku

25.09.2014 15:11

 Interpelace adresovaná ministryni spravedlnosti H. Válkové (ANO 2011) dne 25. září 2014 (17. schůze).

Vážená paní ministryně,

legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti v současné době připravuje novelu občanského zákoníku. Zastánci novely tvrdí, že občanský zákoník obsahuje mnoho chyb a je potřeba ho změnit, aby občané věděli, jak budou soudy tu či onu kauzu rozhodovat. Naopak jejich odpůrci argumentují tím, že by měl zákoník teprve svůj prostor dostat a až poté ho případně změnit. V médiích na to téma je řada názorů. Zaujalo mě vyjádření doktora Čecha, odborného asistenta na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, dle něhož kromě tohoto jakéhosi záchranného balíčku první pomoci bude ministerstvo v příštím roce připravovat i novelu rozsáhlejší, která se pak dotkne samotné podstaty občanského zákoníku.

Chtěl bych se vás tedy zeptat v souvislosti s těmito skutečnostmi, zda a jakým způsobem budou běžní uživatelé právní úpravy, a to včetně podnikatelů, o obou připravovaných novelách informováni a zda také dojde k širší diskusi právnické veřejnosti. Děkuji za odpověď.

Odpověď ministryně spravedlnosti H. Válkové (ANO 2011):

Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče, milé kolegyně, milí kolegové,

předpokládám, že odpovím na vaši otázku komplexně. V případě, že by tomu tak nebylo, prosím ještě o doplňující upřesnění vašeho dotazu. Jde, předpokládám, také o dotaz, který jste měl na mysli v té první interpelaci, kde jsem byla včas přítomná, ale zase jste chyběl vy. Takže dohromady to snad dáme nyní do pořádku.

Pokud jde novelu občanského zákoníku, tak my v současné době na ní pracujeme. Prakticky se dá říci, nebo fakticky se dá říci, že jsme strávili na té přípravě více než deset tisíc hodin. Celkem jsme shromáždili zhruba 700 podstatných relevantních připomínek k novelizaci jednotlivých ustanovení nového občanského zákoníku, podněty, které nám přišly od soudů, orgánů veřejné správy, profesních svazů, ale i vůbec od odborné veřejnosti. Čili nedá se říci, že by to byli jednotlivci. Připomínky jsme rozdělili do dvou až tří kategorií. Jedna by se jednoznačně týkala zásadnější analýzy, kterou nemáme k dispozici, takže tyto připomínky v současném legislativním procesu a přípravě nezohledňujeme. Většina připomínek nicméně byla vyhodnocena jako podstatná a byla zde ambice v průběhu letních měsíců takovou novelu, která by přesáhla rámec technické novely, zpracovat.

Jak jste možná zaznamenali v médiích, koncem léta či začátkem září proběhla taková odborná porada na půdě ústavněprávního výboru, který zasedal, nicméně na výjezdním zasedání ve Špindlerově Mlýně, a věnoval se krom jiného i první části návrhu novely, kde se projednával rozsah i způsob, jakým byla ta reforma, která často byla i kritizovaná, že jde o reformu v příliš krátkém čase, jak byla tedy koncipovaná. Závěrem, který byl ovšem také mediálně vám zprostředkován, se dá říci, že takto velký rozsah, to znamená příliš velká změna té nové právní úpravy občanského zákoníku, nenarazila na pozitivní odezvu. Naopak jsme zaznamenali většinou kritické hlasy. Takže za svou osobu musím říci, že jsem byla velice ráda, že jsem se rozhodla, že nejdříve se sejdeme na půdě víceméně neformální a otestujeme si vstřícnost, která by nás potom tady čekala - nebo ne vstřícnost v průběhu legislativního procesu, v okamžiku, kdy pošleme návrh novely do připomínkového řízení.

V současné době tedy probíhají finální práce na zbytku novely, protože zatím byl zpracován návrh změny ustanovení zhruba do § 450 a potom také návrh novel, které se týkají ustanovení k ochraně spotřebitele, spotřebitelské smlouvy, kde ta kritika, uplatněné připomínky expertního týmu směřovaly do nedostatečné implementace evropských směrnic do toho znění současného platného nového občanského zákoníku.

V mezidobí byl také vypracován posudek vedoucího autorského týmu nového občanského zákoníku, pana profesora Eliáše, který odmítl koncepční novelu po tak krátké době. Dostali jsme také stanoviska z České advokátní komory. Získali jsme kritické reflexe i ze strany odborné veřejnosti, z fakult právnických v Praze, Olomouci, potom také z dalších akademických pracovišť.