Ne razantnímu zvýšení autorských poplatků

20.01.2017 12:27

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

projednáváme zde jeden z mnoha dalších zákonů, které mají za svůj primární cíl implementaci práva Evropské unie, jeho podobu tedy z velké části nemůžeme zcela ovlivnit. Nicméně ta část novely, která měla v posledních týdnech velký mediální ohlas, důsledkem evropské legislativy převážně není, a proto i mně dovolte několik poznámek.

Nejprve bych se pozastavil u výše autorských odměn za zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání a způsobů jejich určení. Konkrétně u pozměňovacích návrhů označených jako C1 a C4, které navrhl pan poslanec Gazdík a které reagují na vypuštění horního limitu odměn za zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání v ubytovacích prostorách ze stávajícího § 23.

Domnívám se, že je zcela na místě nepřipustit, aby odměny za zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání mohly v nominální výši růst prakticky nekonečně. Taková úprava by znamenala značnou nejistotu hoteliérů, kteří by v podstatě byli vydáni na milost a nemilost kolektivních správců. Plně proto podporuji pozměňovací návrhy C1 a C4 a sice aby nemohly být odměny ze strany kolektivních správců samovolně zvyšovány více, než kolik činí trojnásobek inflace za předchozí tři kalendářní roky. Zvýšení nad tento limit má být podmíněno souhlasem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, což mi přijde jako krok logický a správný. Stejně kladně hodnotím i vypuštění písmene e) v odstavci třetím, neboť kritériem, na základě kterého má kolektivní správce stanovit sazebníky odměn, by určitě neměl být počet autorů, které kolektivní správce zastupuje. Takový údaj totiž nemá ve vztahu ke zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání třetím osobám žádnou vypovídající hodnotu.

 

Dalšími z klíčových pozměňovacích návrhů jsou návrhy, které se týkají odměn v souvislosti s rozmnožováním děl pro vlastní potřebu, zejména v případě prostorů škol a knihoven.

Domnívám se, že stanovení odměn ve výši, se kterou v rámci pozměňovacího návrhu A1 přišel školský výbor, je ve stávající podobě nepřijatelné. Podle výborového návrhu mají být zrušeny dosavadní odměny za reálně pořízené kopie a nahrazeny paušálními odměnami za umístění kopírovacích přístrojů. Výše těchto poplatků se mají pohybovat dle velikosti knihoven až v řádech tisíců korun, což samozřejmě představuje závažný zásah do hospodaření těchto subjektů, obzvláště přihlédneme-li k tomu, že jde převážně o subjekty neziskové a poskytující službu široké veřejnosti.

Z tohoto důvodu rozhodně nepodpořím pozměňovací návrh A1, když za daleko vhodnější považuji návrhy I1 a K11. Jde o pozměňovací návrhy paní poslankyně Fischerové a pana poslance Koníčka, kteří navrhují obdobnou úpravu, avšak se zcela jinými, výrazně nižšími částkami.

Apeluji proto na vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste hlasovali pro pozměňovací návrhy mnou zmíněných kolegů, neboť je lze považovat za rozumné a hlavně nelikvidační pro subjekty, které poskytují důležité služby veřejnosti. Jistě se shodneme, že ohrožení těchto významných institucí není zájmem nikoho z nás. Pokud by však Sněmovna nakonec návrh školského výboru na nové určení poplatků za umístění kopírek schválila, rozhodně bych novelu jako celek nemohl podpořit.

To samé pro mne platí, pokud by Poslaneckou sněmovnou neprošlo zastropování odměn za zpřístupňování rozhlasového či televizního vysílání. To by totiž ve svém důsledku znamenalo zkomplikování situace pro řadu hoteliérů a poskytovatelů ubytovacích služeb, což zásadně odmítám.

Děkuji vám za pozornost.