Ústní interpelace na ministra zemědělství

20.10.2016 19:00

Vážený pane ministře,

jedním z významných právních předpisů spadajících do působnosti vašeho ministerstva je zákon o myslivosti. Zákon, který upravuje způsob péče o zvěř, její lov a řadu souvisejících otázek. Bezesporu klíčovou otázku, kterou myslivecká veřejnost citlivě vnímá, přitom je minimální výměra honiteb, na nichž lze právo myslivosti vykonávat. Ta podle stávající úpravy činí 500 hektarů.

Jinými slovy každý, kdo chce myslivecky hospodařit, musí tak činit na souvislých pozemcích o rozloze nejméně 500 hektarů. Toto číslo, troufám si říci, má své logické odůvodnění. Péče o zvěř totiž není činností nahodilou, nýbrž dlouhodobou a vyžadující nejen znalost zvěře, nýbrž i jejího chování a také znalost území, v němž se zvěř pohybuje. Jedině tehdy, kdy mají myslivci možnost na dotčeném území sledovat chování týchž jedinců zvěře, mohou také posoudit, jaké konkrétní dopady jejich činnost má.

Chci se vás proto v této souvislosti zeptat, zda v případě připravovaného nového zákona o myslivosti bude vaše ministerstvo i nadále požadovat minimální výměru honiteb o rozloze 500 hektarů? Osobně se domnívám, že jakékoli nižší číslo by pouze způsobilo, že zvěř bude natolik migrovat mezi sousedními honitbami, že jakákoli dlouhodobější péče o ni bude naprosto vyloučena. Takový stav by byl samozřejmě dlouhodobě neudržitelný.

 Děkuji za odpověď.