Zákon o obchodních korporacích

07.09.2016 18:19

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

povinnou účast zaměstnanců na volbě členů dozorčích rad akciových společností obsahoval obchodní zákoník, který byl k 1. lednu 2014 zrušen. Nový zákon o obchodních korporacích v duchu liberalizace podnikání od této povinnosti upustil. Dnes se však zdá, že stojíme opět na začátku. Co bylo před 2 a půl lety ze zákona vypuštěno, se má opět vrátit. Zkuste zvážit sami, zda takové počínání je vhodné. Ale to jen na okraj. Nebudu nyní dlouze hovořit o tom, proč je předkládaná novela principiálně špatná, k tomu se vyjádřím v případném třetím čtení.

Na novele totiž mě v negativním smyslu zaujalo i její legislativní provedení, konkrétně dvě části, které jsou předmětem mých pozměňovacích návrhů.

Zaprvé se jedná o počet členů dozorčí rady. Navrhované ustanovení § 448 odst. 1 zákona ukládá, aby počet členů dozorčí rady jakékoli společnosti byl dělitelný třemi. Taková úprava má smysl ale pouze v případě společností s více než 50 zaměstnanci, neboť právě těm zákon ukládá, aby třetina členů dozorčí rady byla volena zaměstnanci. U ostatních společností k takovéto limitaci důvodu není. Ať si mají dozorčí rady pětičlenné, dvoučlenné či dokonce jednočlenné. To vše zákon umožňuje.

V druhém případě považuji za zbytečnou tu část novely, která ukládá, aby valné hromadě akciové společnosti byl vždy sdělen případný odchylný názor kteréhokoli člena dozorčí rady. Tato úprava je zbytečná, neboť podle zákona se každému členovi dozorčí rady udělí na valné hromadě slovo, kdykoli o to požádá. Pokud tedy člen dozorčí rady nesouhlasí se svými kolegy, je jen na něm, zda se rozhodne svůj odchylný názor sdělit či nikoliv.

Ze stejných důvodů nesouhlasím ani s tím, aby se v zápise o jednání dozorčí rady povinně uváděly odchylné názory členů dozorčí rady zvolených za zaměstnance. Zákon ke každému členovi dozorčí rady přistupuje s ohledem na jeho práva a povinnosti stejně. Na tom není zapotřebí cokoliv měnit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

aniž bych svými pozměňovacími návrhy chtěl jakkoli vyjádřit náklonnost předkládané novele, domnívám se, že v případě jejího přijetí mohou mé pozměňovací návrhy stávající text alespoň částečně vylepšit. Není důvod k tomu, abychom duplikovali právní řád a na členy dozorčích rad kladli jiné požadavky pouze v závislosti na kritériu, zda si je vybral sám akcionář, nebo zda je zvolili zaměstnanci. Zákon by měl k členům téhož orgánu přistupovat stejně.

Děkuji za pozornost.