Zákoník práce

08.06.2017 12:47

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

navrhovaná novela zákoníku práce stanovuje řadu povinností zaměstnavatele souvisejících s prací zaměstnanců mimo pracoviště zaměstnavatele, zejména při práci z domova, mimo jiné povinnost uhradit zaměstnanci náklady spojené s takto vykonávanou prací.

V praxi může jít o náklady na komunikaci zaměstnance se zaměstnavatelem, např. o cenu za internetové připojení či mobilní paušál. Ty musí podle navrhovaného znění zaměstnavatel zaměstnanci uhradit zvlášť, nemůže je sjednat jako součást mzdy, platu nebo odměny z dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Taková úprava popírá pojetí práce z domova jako benefitu, který zaměstnavatel z dobré vůle poskytuje k dobru zaměstnance. Nebudou-li zaměstnavatelé moci dohodnout se zaměstnancem zahrnutí uvedených nákladů do mzdy a budou-li muset je hradit zvlášť, jejich ochota umožnit tento způsob výkonu práce nepochybně klesne. Tím, kdo na takový přístup doplatí nejvíce, budou paradoxně právě zaměstnanci, které dané ustanovení mělo zřejmě chránit.

Ve svém pozměňovacím návrhu proto navrhuji, aby zaměstnavatelé měli možnost se zaměstnanci ujednat, že náklady zaměstnance související s prací z domova budou zahrnuté ve mzdě, platu nebo odměně z dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Ideově s touto úpravou úzce souvisí i můj druhý pozměňovací návrh, který se týká dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nesouhlasím s tím, aby zaměstnanci byli povinni evidovat začátek a konec doby výkonu práce, neboť jde o administrativní zbytečnost, která by jen snížila atraktivitu těchto dohod. V praxi by takové omezení pouze způsobilo, že by hodiny byly vykazovány pouze účelově, často fiktivně.

Ve stručnosti pak na závěr musím vedle svého třetího pozměňovacího návrhu týkajícího se nové právní úpravy dovolené zmínit zejména čtvrtý pozměňovací návrh, v němž navrhuji, aby dohodu o dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli bylo možné se zaměstnancem uzavřít kdykoli, nejen až 6 měsíců po uzavření pracovního poměru. Je-li dohoda se zaměstnancem nezbytnou podmínkou k dočasnému přidělení, není důvodu zaměstnavatele ani zaměstnance nikterak blíže omezovat.

Jsem přesvědčen, že takto navržená úprava pomůže dosáhnout určité rozumné pružnosti vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Děkuji za pozornost.